یکشنبه 3 خرداد 1388 @ 02:45

تصاویر شهدای منطقه دوم دریایی ارتش جمهوری اسلامی

بسم رب شهدا و الصدیقین


آلبوم تصاویر ۲۲۵ شهید گلگون کفن منطقه دوم دریایی بوشهر ( سری اول ) 


ناو استوار یکم برق شهید کاظم شیروانی
ناخدا یکم خلبان شهید محمدرضا صفایی جعفر آبادی


ناخدا یکم خلبان شهید محمدرضا صفایی جعفر آبادی


ناوبان یکم عرشه شهید ابوالقاسم لبافیان


ناوبان یکم عرشه شهید ابوالقاسم لبافیان


ناو استوار دوم موزیک شهید جلیل ایزد پناه 


ناو استوار دوم موزیک شهید جلیل ایزد پناه


مهناوی یکم برق شهید منصور مبارکی


 مهناوی یکم برق شهید منصور مبارکی


ناخدا سوم عرشه شهید سید محمد موسوی راد


ناخدا سوم عرشه شهید سید محمد موسوی راد


ناو استوار دوم برق شهید رضا اصحابی


ناو استوار دوم برق شهید رضا اصحابی


مهناوی یکم برق شهید محمد حسین حکیمی


مهناوی یکم برق شهید محمد حسین حکیمی


ناو استوار دوم برق شهید ناصر حسن نژاد 


ناو استوار دوم برق شهید ناصر حسن نژاد


ناو استوار دوم آماد شهید سید محمد حسینی


ناو استوار دوم آماد شهید سید محمد حسینی


ناو استوار یکم برق شهید سعید محسنی


ناو استوار یکم برق شهید سعید محسنی


ناو استوار دوم مخابرات شهید محمد باقری


 ناو استوار دوم مخابرات شهید محمد باقری


مهناوی یکم برق شهید محمد رضا خوش زاده


مهناوی یکم برق شهید محمد رضا خوش زاده


ناوبان دوم موتور شهید علی تنگستانی


ناوبان دوم موتور شهید علی تنگستانی


مهناوی یکم مخابرات شهید نصر الله سبیعی


مهناوی یکم مخابرات شهید نصر الله سبیعی


ناو سروان برق شهید علی کاکی زاده


ناو سروان برق شهید علی کاکی زاده


ناو استوار دوم موتور شهید محمد صفدر زاده


ناو استوار دوم موتور شهید محمد صفدر زاده


ناو استوار یکم موتور شهید شهباز آذری


 ناو استوار یکم موتور شهید شهباز آذری


کارمند تجربی شهید عبدالعلی قاسمی


کارمند تجربی شهید عبدالعلی قاسمی


ناوبان یکم عرشه شهید مسعود انشاییناواستوار یکم برق شهید حسین قلندری


ناواستوار یکم برق شهید حسین قلندریبا تشکر از فرماندهی عقیدتی سیاسی منطقه دوم دریایی ارتش ( تبلیغات و روابط عمومی )


ادامه دارد ...